نوروزتان مبارک باد
ابهام در ادب فارسی-بخش۲و پایانی