نوروزتان مبارک باد
مجله ادبی ناقه: باب اول -در سیرت پادشاهان