نوروزتان مبارک باد
شرح قصیده ۱۹-قلم بخت من شکسته سر است