نوروزتان مبارک باد
شرح قصیدهٔ ۲۵-نه ز دولت نظری خواهم داشت