نوروزتان مبارک باد
غزل ۲۳-خیال روی تو در هر طریق همره ماست