نوروزتان مبارک باد
شرح قصايد خاقاني - مجله ادبی ناقه